call for submissions

#TawidGutom: Essays and Recipes in the Darkest Days of the Philippines

Ang #TawidGutom: Essays and Recipes in the Darkest Days of the Philippines ay isang koleksyon ng mga sanaysay at recipe sa pagluluto na sumasalamin sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa panahon ng pandemya at alitan sa pulitika. Bagama’t malayo sa pagiging hindi kapani-paniwalang panahon, sinusubukan ng #TawidGutom na bigyang-kahulugan ang kalagayan ng bansa sa pamamagitan ng pinakapangunahing pangangailangan: pagkain.

Hinggil sa Antolohiya

Ang mga editor para sa #TawidGutom: Essays and Recipes in the Darkest Days of the Philippines ay sina Marius D. Carlos, Jr. at Maria Kristelle C. Jimenez. Layunin ng bubuuing antolohiya na ito na kumalap ng mga sanaysay at recipe bilang repleksyon ng kasalukuyang food crisis na kinakaharap ng mamamayang Pilipino. Sa loob ng dalawang taong pagkakalugmok ng bansa sa lockdown at quarantine, mas naging mahirap sa ordinaryong mamamayan na kumalap ng pang-araw-araw na badyet para matustusan ang pangangailangan—partikular sa aspekto ng pagkain.

Sinusubukan ng antolohiya ng #TawidGutom na bigyang-kahulugan ang kalagayan ng bansa sa pamamagitan ng pinakapangunahing pangangailangan—pagkain. Ang seguridad sa sektor ng agrikultural—partikular sa mga magsasaka at mangingisda ang magtatakda ng direksyong tatahakin ng ating bansa.

Sa panahong hindi na kayang tugunan ng resiliency ang matinding pagpapabaya ng mga nagtaang rehimen—mahalagang matalakay ang napakaraming naratibo ng pagkain bilang pantawid-gutom. Maituturing ang pagkain bilang pantawid-gutom kung ito ay nakapokus sa paglikha ng abot-kaya at naa-access na uri ng pagkain—upang matugunan ang tawag ng sikmura.

Ilan sa halimbawa ng mga pagkaing pantawid-gutom ay mga delata (sardinas, tuna, corned beef, atbp.), gulay, mga bungang-kahoy (gabi, kamoteng kahoy, kamote, atbp.), mga upcycled meal o mga pagkaing iniluluto muli bilang pandagdag (tirang manok na inaadobo, tirang kamote na inihahalo sa nilaga), ilang proseso ng pagpreserba ng pagkain (pag-uusok, pagpapatuyo, pag-aatsara, atbp.).

Paraan ng Pagsumite

1. Dalawang uri ng sulatin ang isusumite sa publikasyon: (1) isang recipe na inililikha bilang pantawid-gutom; at (2) isang sanaysay hinggil sa ipinasang recipe.

2. Para sa unang bahagi, kinakailangan maglakip ng maigsing introduksyon hinggil sa recipe, mula sa kasaysayan nito, proseso ng pagluluto, at iba pang mahahalagang impormasyon. Maaari ring maglakip ng larawan o diagram kung kinakailangan.

2.1. Gayundin, kinakailangang maglakip ng recipe ng nasabing pagkain. Kinakailan ding maapruba ang unang bahagi bago makapagpatuloy sa ikalawang bahagi ng pagsusulat. Ito ay upang maiwasan ang duplication o pag-uulit ng recipe. 

3. Sa oras na maapruba ang unang bahagi, maaari nang magpatuloy sa ikalawang bahagi ng pagsusulat. Gamit ang aprubadong recipe, kinakailangang magsulat ng sanaysay na may kinalaman sa partikular na pagkain.

3.1. Ang nasabing sanaysay ay maaaring personal, o mula sa perspektibo ng iba (anyong interview essay o featured essay). Kinakailangang matugunan ang ilan sa mga katanungan: (1) Ano ang bitbit na danas ng pagkain sa buhay ng mga Pilipino? (2) Ano ang korelasyon ng nasabing pagkain sa/sa mga pilat ng buhay ng tagapagsalaysay/isinasalaysay? (3) Anong kasaysayan ang dinadalumat ng salimuot o kapayakan ng naiisip na pagkain?  (4) Ano ang mga koneksiyong hindi madalas napapansin ng mga tao pagdating sa kanilang mga kinakain? (5) Ano ang iyong masasabi sa politikal na ekonomiya ng pagkain at ng mga Pilipinong konsumer? (6) Ano ang sinasaklaw ng pagkain bilang pantawid-gutom?

4. Ang mga nasabing sulatin ay kinakailangang ilakip sa DOC/DOCX file, A4 sized, double-spaced, font style – Bodoni MT, at font size 12. Ang isusumiteng manuskrito ay kinakailangang walang pagkakilanlan.

4.1. Maaaring i-download ng DOC file para sa formatting kung ninanais: https://tinyurl.com/TawidGutomFormat

5. Para sa unang bahagi, ito ay dapat hindi humigit sa 500 bilang ng mga salita. Para sa ikalawang bahagi, ito ay dapat hindi humigit sa 4000 bilang ng mga salita. Maaaring isulat ang sanaysay sa wikang Ingles at/o Filipino. Para sa mga terminong rehiyunal at kolokyal, kinakailangang maglakip ng hiwalay na talahuluganan o glossary.

6. Para sa unang bahagi, ito ay tatanggapin lamang hanggang ika-15 ng Hulyo, 2022 (11:00 n.g.) Para sa ikalawang bahagi, ito naman ay tatanggapin hanggang ika-30 ng Agosto, 2022 (11:00 n.g.).

7. Ipadala ang mga manuskrito sa submit@rebopressph.com na may subject na (TAWID GUTOM: PAMAGAT/APELYIDO/PANGALAN). Halimbawa: TAWID GUTOM: GINISANG SARDINAS/DELA CRUZ/JUANA.

8. Ang mga mapipiling manuskrito ay makatatanggap ng complimentary copy, Rebo Press t-shirt, pin, notebook, at notepad. Inaasahang mailalathala ang nasabing koleksiyon sa buwan ng Setyembre, ngayong taon.

%d bloggers like this: